Kallelse årsstämma Elementica Data Center Construction AB (publ) 2022


Aktieägarna i Elementica Data Center Construction AB (publ) (“Elementica”, org.nummer 556715-9495) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 klockan 15.00 på moderbolaget Bahnhofs kontor med adress Sveavägen 41, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i aktieboken avseende förhållandena den 6 maj 2022. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 5 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Årsstämma Elementica, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till agm@bahnhof.net – vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer, samt huruvida ni tänker delta fysiskt eller digitalt. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Förslag till dagordning (2022)

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av sekreterare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
 11. Beslut om ändring av bolagsordning avseende att bolaget ska ändras från att vara publikt till privat.
 12. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
 13. Val av styrelse.
 14. Val av revisor.
 15. Stämmans avslutande.

Förslag

Punkten 10
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra och antalet suppleanter noll.

Punkten 13
Omval av sittande styrelse.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga hos moderbolaget Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.