Kallelse årsstämma Elementica Data Center Construction AB (publ) 2020


Aktieägarna i Elementica Data Center Construction AB (publ) (“Elementica”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 klockan 15.00 på moderbolaget Bahnhofs kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm. Den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset Covid-19 har medfört att myndigheter i Sverige infört mötes- och reserestriktioner och det kommer därför ges möjlighet att delta elektroniskt utan att behöva närvara fysiskt.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i aktieboken avseende förhållandena den 6 maj 2020. Aktieboken finns sökbar på hemsidan elementica.se. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 8 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Fredrik Isaksson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till fredrik.isaksson@bahnhof.net – vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer, samt huruvida ni tänker delta fysiskt eller digitalt. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 6 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Förslag till dagordning (2020)

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller flera justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Stämmans avslutande

Förslag

Punkten 10

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll.

Punkten 12

Omval av sittande styrelse.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Elementicas hemsida www.elementica.se eller hos moderbolaget Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.